مقالات

11 فروردین 96
 
معنی لغت Zent
  1- دستگاه تهویه مطبوع تبخیری دو فصلی - زنت به انگلیسی » Zent   2- Zent به فارسی » دستگاه تهویه مطبوع تبخیری دو فصلی - زنت
11 فروردین 96
 
معنی لغت Wireless
  1- بی سیم به انگلیسی » Wireless   2- Wireless به فارسی » بی سیم
11 فروردین 96
 
معنی لغت Window Type Cooler
  1- کولر پنجره ای به انگلیسی » Window Type Cooler   2- Window Type Cooler به فارسی » کولر پنجره ای
11 فروردین 96
 
معنی لغت Water Tube Boiler
  1- دیگ فولادی با لوله های آب به انگلیسی » Water Tube Boiler   2- Water Tube Boiler به فارسی » دیگ فولادی با لوله های آب
11 فروردین 96
 
معنی لغت Water Strainer
  1- صافی آب به انگلیسی » Water Strainer   2- Water Strainer به فارسی » صافی آب